หลักสูตรของเดอะคอฟฟี่เนอรี่

หลักสูตร สถาปันกาแฟของเราเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเนื่องจาก The Coffeenery Academy มีสถานะเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ จึงสามารถจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในเรื่องการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีอิสระ ซึ่งเราได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้ในระดับสากลอีกด้วย

หลักสูตร สถาปันกาแฟของเราเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเนื่องจาก The Coffeenery Academy มีสถานะเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ จึงสามารถจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในเรื่องการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีอิสระ ซึ่งเราได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้ในระดับสากลอีกด้วย