Cookies & coffee

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการสร้างสรรค์กาแฟที่ยอดเยี่ยมที่สุด The Coffeenery โดย บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัดรวมถึงบริษัทในเครือ “บริษัท พานาคอฟฟี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด” (ต่อไปนี้เรียกว่า “The Coffeenery”) ซึ่งเป็นเจ้าของ     ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ และเว็ปไซต์ https://thecoffeenery.com/th/ ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นใดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ผู้ใช้บริการของ The Coffeenery ทุกท่านรับทราบว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของ The Coffeenery ดังต่อไปนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการบริการ

– ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้The Coffeenery ดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ หากท่านมีอายุต่ำกว่านี้ ท่านควรจะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านตามกฎหมาย และให้แน่ใจว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าว

– การให้บริการนี้ มีพื้นที่จำกัด และ The Coffeenery มีสิทธิปฎิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ

– ราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์เป็นราคาเฉพาะช่วงเวลานั้นเท่านั้น The Coffeenery มีสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายไว้ตามเหตุผลทางธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเราจะเสนอราคาที่แน่นอนจะระบุในใบสั่งซื้อ และยืนยันการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขายในวันที่เราจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อเรา สัญญาระหว่างท่านและ The Coffeenery ในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอน ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่เรามีอยู่ ซึ่งเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการ และรายละเอียดที่ได้แสดงไว้หน้าเว็บไซต์

– การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของ The Coffeenery ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้

– การสั่งซื้อสินค้าจะสำเร็จ เมื่อเราได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระและยืนยันการโอนเงินแก่เราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะส่งอีเมลล์แจ้งว่าได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และเมื่อจัดส่งแล้ว จะแจ้งหมายเลขพัสดุไปรษณีย์ หรือหมายเลขพัสดุของขนส่งที่เราใช้บริการเพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการ การลงทะเบียน และบัญชีของท่าน

ในการใช้งานบางจุดของเว็บไซต์นั้นท่านต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ในการนี้ท่านตกลงสร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนในการสร้างบัญชี รวมถึงดูแลและปรับปรุงข้อมูลบัญชีของท่านให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านโดยไม่ให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่านของท่าน โดยการจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของท่าน  หากท่านพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ท่านตกลงจะแจ้งให้เราทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของเราไปโดยมิชอบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ The Coffeenery ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

เราเสนอบรรดาทางเลือกให้แก่ท่านในการขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่เราสื่อสารกับท่าน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกปฏิเสธในอีเมลส่งเสริมการขายที่เราได้ส่งถึงท่าน

หากท่านเลือกไม่รับการสื่อสารการส่งเสริมการขายจากเรา เราอาจยังคงส่งข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายถึงท่าน เช่น อีเมลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา

ท่านสามารถเลือกในการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแจ้งเตือนกรณีที่คุกกี้ถูกส่ง หรือถอดออกหรือปฏิเสธคุกกี้ แต่ละเบราว์เซอร์มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นให้สำรวจแถบช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ หากท่านเลือกที่จะถอดคุกกี้ออกหรือปฏิเสธคุกกี้ อาจส่งผลกระทบกับการทำงานหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา                        

สิทธิและเงื่อนไขภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้มีการเปิดเผยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นได้มาอย่างไรโดยปราศจากความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย สำหรับการขอสำเนาเพิ่มเติม เราอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากค่าบริหารจัดการที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย

สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิในการได้รับการแก้ไขจากเราในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิในการลบ: ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบ ทำลาย หรือระงับชั่วคราวซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

 สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่เราเพื่อการใช้งานทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถอ่านได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการอ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถถูกใช้หรือเปิดเผยโดยเครื่องมืออัตโนมัติ เว้นแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค อีกทั้งท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนให้ท่านโดยตรงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบรรดารูปแบบดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ หากปรากฎว่าสามารถทำได้โดยเครื่องมืออัตโนมัติ

สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากท่านยื่นคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการยืนยัน การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

สิทธิในการถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ เว้นเสียแต่ว่า สิทธินั้นถูกจำกัดไว้โดยกฎหมายหรือสัญญาซึ่งเป็นคุณต่อท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บเพื่อยืนยันหรือตรวจสอบ เสรีภาพในการแสดงออก   การสาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อสิ่งที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

โปรดทราบว่าสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศที่ใช้บังคับ

ข้อมูลที่ The Coffeenery เก็บรวบรวม มีดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในฐานะตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมโดย The Coffeenery อันอาจรวมถึง

– ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

– ข้อมูลบัญชีทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านอีกด้วย เช่น:

– หากท่านสร้างบัญชี – ชื่อผู้ใช้ของท่าน รหัสผ่าน เมืองที่ท่านเกิด วันเกิดของท่าน เพศ สัญชาติ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

– หากท่านทำแบบสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในทางอื่นใด ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม หรือคำแนะนำของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านอาจสนใจ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ (IP) เวลาที่ท่านเข้าใช้ เว็บไซต์ที่แนะนำท่านให้กับเราหน้าเว็บเพจที่ท่านเปิด รวมถึงวันที่และเวลาในการเปิดหน้าเว็บเพจดังกล่าว การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ออนไลน์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้และเว็บบีคอน คุกกี้คือบรรดาไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บไซต์ เหตุผลประการหนึ่งคือคุกกี้ช่วยเราในการพัฒนาเว็ปไซต์ของเราและประสบการณ์ของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อให้เห็นว่าบรรดาพื้นที่และคุณสมบัติการใช้งานใดที่ได้รับความนิยม และเพื่อนับจำนวนการเข้าชมไซต์ของเรา เว็บบีคอนเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจถูกใช้บนบรรดาเว็ปไซต์ของเรา หรือในบรรดาอีเมลของเรา เราใช้เว็บบีคอนในการส่งคุกกี้ นับจำนวนการเข้าชม ทำความเข้าใจการใช้งาน และความมีประสิทธิภาพของแคมเปญ และเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมลถูกเปิดขึ้นและมีการดำเนินการบนอีเมลนั้น

เราอาจจัดเก็บข้อมูลรวม หรือข้อมูลนิรนามที่ไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ในบางกรณีเราอาจรวมข้อมูลอื่นๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลอื่นๆ ได้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว หรือหากข้อมูลอื่นๆ ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกปฏิบัติโดยเราในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล

The Coffeenery ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร

The Coffeenery เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาเพื่อเป้าหมายในการให้บริการ เว้นแต่ท่านให้ความยินยอมให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเว้นแต่เป็นการใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือเปิดเผยให้แก่ท่านบนเว็ปไซต์ของเราหรือโดยบริการของเรา เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

– ดำเนินการและจัดการการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ The Coffeenery ของท่าน รวมถึงบัญชีของท่านและการเข้าร่วมโปรแกรมของท่าน การใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน

– เพื่อตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งคำแนะนำหรือข้อความของท่านบนบล็อกหรือบนพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ บนไซต์ของเรา หรือกระทำการใดเพื่อตอบสนองการสอบถามหรือกิจกรรมอื่นใดบนไซต์ของท่าน

– สร้างการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคลโดยรวมข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น จำนวนและประเภทของการซื้อของท่าน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านโปรแกรมของเรา

– การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการซื้อ บริการของท่าน บัญชี และการเข้าร่วมโปรแกรม การแข่งขันหรือการชิงโชคที่ท่านได้เข้าร่วม และการขอข้อมูลของท่าน

– การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์กิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายอื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอของแบรนด์ร่วม และข้อเสนอของบริษัทในเครือและหุ้นส่วน

– ขอคำติชมหรือเข้าทำแบบสำรวจ วิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นเพื่อเป้าหมายในการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา และทดสอบและพัฒนาระบบของเรา รวมถึงป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

– เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน

– เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทแม่ และบริษัทในเครือของเรา

– เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่เรา (เช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่น ๆ บริการรับส่งจดหมาย หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์) และที่ช่วยเราทำการตลาดให้กับบรรดาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล) บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติงานในนามของเรา

– เราอาจเปิดเผยข้อมูลจำเพาะเมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องเปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อใช้บังคับสัญญา นโยบายของบริษัท และข้อกำหนดการใช้งานของเรา หรือเพื่อป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ The Coffeenery พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และบรรดาบุคคลอื่นของเรา

– หากท่านเข้าใช้งานบล็อกหรือพื้นที่ออนไลน์อื่นบนเว็ปไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ซึ่งท่านได้ลงไว้บนไซต์ของเราอาจถูกแบ่งปันกับผู้เข้าใช้งานพื้นที่รายอื่น และผู้เข้าชมเว็ปไซต์

ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทในการจัดการข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการ     The Coffeenery ขอแจ้งว่าบริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น ท่านตกลงว่าได้ให้ข้อมูลของท่านในการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วยความสมัครใจ 

การป้องกัน เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยหลักการ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างไร?

The Coffeenery จัดการตามขั้นตอนตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ https://thecoffeenery.com/th/ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิในข้อความ รวมถึงภาพ วิดีโอและการออกแบบหน้าเว็ปเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ

– ผู้เข้าชมเว็บไซต์ https://thecoffeenery.com/th/ ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้เว็บไซต์”) และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้      ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

– ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน

– กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

– กระทำการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท

– กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์

– ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์

– ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์

– สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้

การปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการดังกล่าว เราจะแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานพร้อมทั้งปรับปรุงวันที่ใหม่บนหน้าเพจนี้

เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบวันที่บนนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อท่านเข้าเว็ปไซต์นี้ เพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราจะแจ้งท่านหากมีการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อกำหนดอื่นๆ

– ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัท

– ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ https://thecoffeenery.com/th/ ในภาษาไทยเป็นหลัก

– หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป

– ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด

– บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

คำถามและคำติชม

เรายินดีต้อนรับคำถาม คำแนะนำ และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราทางอีเมลที่: academy@thecoffeenery.com หรือโดยทางโทรศัพท์ที่ (052) 080732 เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าของเราปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 9.00 น. ถึงประมาณา17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูล กรุณาแจ้งคำขอถึงเรา และ/หรือ เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของเราซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางดังกล่าว

The Coffeenery

บริษัท พานาคอฟฟี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220