PANA Coffee Co., LTD

การคัดคุณภาพ

เราสร้างสรรค์ศิลปะของการสีกาแฟและการคัดคุณภาพด้วยการลงทุนในเครื่องจักรอันทันสมัย ซึ่งช่วยให้เราสามารถแปรรูปผลกาแฟเชอร์รีให้กลายเป็นกาแฟสารที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราเลือกใช้เครื่องจักรของ Pinhalense ในกระบวนการ Wet Mill และ Dry Mill เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผลผลิตปลายทางที่ดีที่สุดทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณ

มาตรฐานออร์แกนิกและความปลอดภัยทางอาหาร
เรายึดมั่นในเรื่องของมาตรฐานในทุก ๆ กระบวนการแปรรูปกาแฟ อันประกอบไปด้วยมาตรฐานออร์แกนิกจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ตลอดจนมาตรฐานทางด้านระบบจัดการความปลอดภัยทางอาหาร FSSC 22000 และ ISO 22000

การสีกาแฟกะลาและการคัดคุณภาพ

ภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว กาแฟกะลาที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วจะถูกนำไปเก็บรักษาเพื่อทำการ “พัก” ประมาณ 2 – 3 เดือน ก่อนที่ส่งต่อกาแฟกะลาไปยังขั้นตอนต่อไป

 

เมื่อกาแฟกะลาเดินทางมาถึงพานาคอฟฟี่ เรามีมาตรการในการตรวจสอบดังต่อไปนี้

  •  คุณภาพของกะลา
  •  ระดับความชื้น
  •  สารเคมีที่อาจตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืช
  •  ความสม่ำเสมอของกาแฟกะลาทั้งจำนวน (Lot)

การรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟด้วยระบบสีเย็น และ Catador

ขั้นตอนแรกของกระบวนการสีกาแฟกะลา เริ่มต้นจากการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมหรือเศษหินที่อาจปะปนเข้ามาในระหว่างกระบวนการต่างๆ ออกไป จากนั้นส่งต่อไปทำการสีเปลือกกะลาออกจากเมล็ดกาแฟอย่างอ่อนโยนด้วยระบบสีเย็นของเครื่องสีกะลา Pinhalense ของเรา ที่จะช่วยให้เมล็ดกาแฟไม่เกิดร่องรอยความเสียหายและคงความสมบูรณ์เอาไว้ ต่างจากเครื่องจักรโดยทั่วไปที่ใช้จะสร้างความร้อนขณะทำงาน ซึ่งอาจมีผลทำลายคุณภาพของเมล็ดกาแฟได้ หลังจากนั้นเมล็ดกาแฟจะเคลื่อนตัวผ่าน Catador ที่ช่วยทำการกำจัดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นเจือปนในขั้นตอนสุดท้ายออกไป

เครื่องขัดผิวเมล็ดกาแฟ

หลังจากทำการสีเปลือกกะลาของเมล็ดกาแฟออกไปแล้ว ชั้นผิวที่อยู่ถัดมาจะเรียกว่า silverskin ซึ่งเป็นเยื่อบาง ๆ ที่แนบสนิทห่อหุ้มผิวของเมล็ดกาแฟเอาไว้ และด้วยเครื่องขัดผิวเมล็ดกาแฟ Pinhalense ของเรานี่เอง ที่จะช่วยทำการขัดชั้นผิวดังกล่าวนี้ออกไปได้โดยไม่สร้างความร้อนที่อาจทำลายคุณภาพหรือทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายบนเมล็ดกาแฟได้

เครื่องคัดแยกขนาด

เนื่องจากเมล็ดกาแฟสารที่เราได้มานั้นมีหลายขนาดปะปนกัน ดังนั้น เพื่อที่จะรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพที่สูงสุดเอาไว้ เราจึงต้องทำการคัดแยกขนาดอย่างถูกต้องก่อนส่งต่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องคัดแยกขนาดช่วยให้เราสามารถส่งมอบสินค้าเพื่อรองรับความต้องการเมล็ดกาแฟสารในขนาดที่แตกต่าง และหลากหลายของลูกค้า

การคัดคุณภาพด้วยน้ำหนัก หรือแรงโน้มถ่วง

เนื่องจากกาแฟเป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติหรือความผิดปกติในเมล็ด บางครั้งอาจมีเมล็ดที่เป็นโรคขาดสารอาหารหรือเติบโตอย่างไม่สมบูรณ์ปะปนท่ามกลางเมล็ดที่สมบูรณ์ โดยเมล็ดที่ขาดมวลหนาแน่นเหล่านี้จะถูกคัดออกก่อนที่จะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการคั่ว ด้วย Pinhalense Densitmetric Table ที่เป็นการทำงานผสานร่วมกันระหว่างองศาของ Pinhalense Densitmetric Table, การสั่น, การเคลื่อนที่ของเมล็ดกาแฟ และแรงลมที่เป่า ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราคัดแยกเมล็ดที่มีมวลหนาแน่นน้อยกว่าออกจากเมล็ดที่ดีที่มีมวลหนาแน่นกว่า

เครื่องคัดคุณภาพด้วยค่าสี

หนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมกาแฟสาร คือการคัดแยกกาแฟสารที่มีค่าสีไม่ตรงกับระดับคุณภาพมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ ซึ่งวิธีการแบบดั้งเดิมนั้น จะทำการคัดแยกด้วยมือและด้วยสายตาซึ่งใช้เวลามาก แต่เราได้นำเครื่องแยกค่าสี Satake นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีระบบคัดแยกค่าสีด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ช่วยให้การคัดแยกค่าสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพท์ตามที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยกำจัดเมล็ดที่ด้อยคุณภาพออกไปให้ได้มากที่สุด เพราะเมล็ดกาแฟที่ไม่ดีเพียงเมล็ดเดียวนั้นก็เพียงพอที่จะทำลายรสชาติกาแฟทั้งถ้วยของคุณได้

เครื่องกักเก็บฝุ่น

ในระหว่างกระบวนการสีเปลือกกะลาและการขัดผิวเมล็ดกาแฟออกนั้น จะทำให้เกิดแกลบกะลาและฝุ่นละอองจำนวนมาก การเลือกใช้เครื่อง Simatek Pulse Jet Filter และ Cyclone ที่ช่วยกักเก็บแกลบกะลา และฝุ่นเอาไว้ ทำให้ทีมงานของเรายังคงได้ทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจนช่วยรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  ให้สามารถทำงานได้ดี

ต้นทางกาแฟกะลา

กาแฟสารคุณภาพสูงจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากกาแฟกะลาคุณภาพที่มีความชื้นในระดับที่เหมาะสม ในทันทีที่เราได้รับกาแฟกะลา กาแฟกะลาเหล่านี้จะถูกนำไปผ่านการวิเคราะห์ บันทึกข้อมูล ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสีกะลาและคัดคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

ขั้นตอนอันหลากหลายในกระบวนการแปรรูปของเรา ได้ผ่านมาตรการการควบคุมคุณภาพทั้ง QA และ QC เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น ตั้งแต่กาแฟกะลาที่นำเข้ามา จนได้เป็นกาแฟสารออกมา

ปลายทางกาแฟสาร

กาแฟสาร คือรูปแบบสุดท้ายของเมล็ดกาแฟที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการคั่วกาแฟ การเคลื่อนย้าย และคัดคุณภาพกาแฟสาร จะต้องทำด้วยความเอาใจใส่ และผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย อีกทั้งจะต้องเก็บรักษาไว้ในถุงที่มีการปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการสัมผัสกับอากาศและความชื้นจากภายนอกอันอาจส่งผลให้กาแฟสารสูญเสียคุณภาพ และระยะเวลาในการเก็บรักษา

Tolling Services บริการแปรรูป

หากคุณมีความสนใจที่จะใช้บริการต่าง ๆ ของเรา เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง หรือติดต่อเราโดยตรงที่เลขหมาย 099 142 0888

""
1
NameYour Name
PhoneMobile Phone
Commentsmore details
0 /
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

ห้องภาพศิลปะของการสีกาแฟกะลาและการคัดคุณภาพกาแฟสาร

ด้วยมาตรฐานการควบคุมและตรวจสอบทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟของเรา ไม่เพียงจะทำให้เราสามารถแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น แต่ยังเป็นการยกระดับกาแฟไทยไปสู่มาตรฐานสากลอีกด้วย

USDA & EU Organic

Food Safety Standard Certification

International Standard Organization

Hazard Analysis and Critical Control Point