กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ

วันนี้เราทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟกว่า 22 กลุ่มจากหลากหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเราได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรของเราในพื้นที่ห่างไกล เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพของกาแฟ

ความร่วมมือกัน
เราทุ่มเททำงานอย่างหนักตลอดทั้งปีร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกกาแฟในโครงการของเรา เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพของกาแฟไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทยและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 • แพะคะปวง

  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ตีนตก

  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 • แม่ตอน

  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 • บ่อแก้ว

  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 • ปางมะโอ

  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 • ปางขอน

  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 • ห้วยหมาก

  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • แม่ขีดน้อย

  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • มอโก้โพคี

  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 • ปางต้นหนุน

  อำเภอเมืองพาน จังหวัดลำปาง

 • ดอยงาม

  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 • ขุนแตะ

  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 • ดอยช้าง

  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 • ดอยผาแดงหลวง

  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

กาแฟดูแลป่า

เข้าร่วมโครงการ

หากคุณเป็นเกษตรกรหรือผู้ปลูกกาแฟ เชิญมาเข้าร่วมกับเราและสมาชิกผู้ปลูกกาแฟอื่น ๆ กว่า 20 กลุ่ม ในการพัฒนากาแฟไทยไปสู่ความยั่งยืน เพียงกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน จากนั้นทีมผู้บริหารโครงการกาแฟดูแลป่าของเราจะทำการติดต่อกลับ