สถาบันกาแฟ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็เลือกมาเรียนรู้เรื่องกาแฟที่สถาบันกาแฟเดอะคอฟฟี่เนอรี่ ทำให้มีจำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เหนือสิ่งอื่นใดความตั้งใจของเราคือพวกเขาเหล่านั้นสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจด้ากาแฟได้อย่างเต็มศักยภาพ

เรียนรู้วันนี้
สถาบันกาแฟ เรามีหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการปลูกกาแฟ การแปรรูปกาแฟ ไปจนถึงการคั่วกาแฟและการชงกาแฟ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ อย่างครบวงจร

หลักสูตรเกี่ยวกับกาแฟ

หลักสูตรของ CQI

The Coffee Quality Institute (CQI) เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำแนะนำมาตั้งแต่ปี 1996 และเป็นหน่วยงานด้านคุณภาพกาแฟ ที่ออกใบอนุญาตให้กับ Arabica Grader และ Robusta Graders ทั่วโลก และจัดทำชุดหลักสูตรการแปรรูปกาแฟสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความเป็นเลิศด้านการแปรรูปกาแฟ

หลักสูตรของ SCA

Specialty Coffee Association (SCA) หรือสมาคมกาแฟพิเศษ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร SCA ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะกาแฟ (Coffee Skills Diploma) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั่วโลก

หลักสูตรของเดอะคอฟฟี่เนอรี่

หลักสูตร สถาบันกาแฟของเราเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเนื่องจาก The Coffeenery Academy มีสถานะเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ จึงสามารถจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในเรื่องการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีอิสระ ซึ่งเราได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้ในระดับสากลอีกด้วย

องค์กรที่ให้การรับรอง

sca-premier-training-campus

Specialty Coffee Association Campus


“SCA Premier Training Campus คือองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกาแฟพิเศษว่าผ่านตามข้อกำหนดของโปรแกรม SCA Premier Training Campus.”

“การได้รับการรับรองจาก SCA Campus นั้นถือเป็นการรับรองอันทรงเกียรติ ที่แสดงให้เห็นว่าเรา สถาบันกาแฟ ของเราเป็นผู้ที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา”


Ministry png

กระทรวงศึกษาธิการ


   วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ: มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี      ความรู้ คู่คุณธรรม,  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม

พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ: ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภทสู่สากล,  เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม,  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล


 

School logo_png

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และระบุข้อมูลที่ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถาบันกาแฟ การเรียนการสอน

""
1
ชื่อชื่อ
โทรศัพท์โทรศัพท์
รายละเอียดรายละเอียด
0 /
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

.

นโยบายเกี่ยวกับการสมัครและการชำระเงิน

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ และผู้สอน
 2. การสมัครเรียนในหลักสูตรระดับมืออาชีพบางหลักสูตร จำเป็นต้องขอข้อมูล่วนตัวของผู้เรียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติม
 3. การสมัครเรียนจะได้รับการยืนยันทันทีภายหลังการชำระเงินเสร็จสิ้น
 4. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครได้โดยการแจ้งให้พนักงานทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียนและชำระเงิน
 5. กรณีมีการเปลี่ยนเปลงวันที่เรียนจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน 15% จากค่าเรียนปกติ
 6. เงื่อนไขการชำระเงินและการคืนเงินสำหรับเซลล์โปรโมชั่นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุในแต่ละเซลล์โปรโมชั่นนั้น ๆ
 7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
 8. กรณีทางสถาบันฯไม่สามารถเปิดสอนในหลักสูตรนั้น ๆ ได้ สถาบันฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
 9. กรณีผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนตามที่สมัครไว้เนื่องจากมีความจำเป็นโดยมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้มาแสดงสถาบันฯจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 50
 10. กรณีผู้เรียนแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ขอยกเลิกการเรียนโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดทำการสอนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือในกรณีผู้เรียนได้มาเรียนในครั้งแรกแล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อโดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหลังการเรียนครั้งแรกไม่เกิน 3 วัน สถาบันฯจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ในอัตราร้อยละ 25
 11. การชำระเงินคืนในข้อ 8-10 ทางสถาบันฯ จะชำระคืนเป็นเงินสดภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เรียนว่าไม่ประสงค์จะเรียนต่อไปและขอรับเงินคืน กรณีประสงค์รับเป็นเงินโอนค่าธรรมเนียมการโอนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เรียน
 12. สถาบันฯ จะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับจากนักเรียนตามจำนวนเงินที่ได้รับจริง