Farmer Cupping

กิจกรรม ชิมให้รู้ว่า… กาแฟเรามีดี 𝙁𝙖𝙧𝙢𝙚𝙧 𝘾𝙪𝙥𝙥𝙞𝙣𝙜 ครั้งที่ 4 กำลังจะกลับมาแล้วค่ะ 🧑‍🌾
.
ครั้งนี้เราไม่เพียงแต่มีกิจกรรม 𝙁𝙖𝙧𝙢𝙚𝙧 𝘾𝙪𝙥𝙥𝙞𝙣𝙜 เท่านั้น ❗ แต่…เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปีอย่าง คุณลลิดา สิทธิพฤษทานนท์ (ครูอ้วน) มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ Sensory ให้ทุกท่านอีกด้วยค่ะ ✨☕
Category: