Coffee-Knowledge

ความรู้ คู่กาแฟ
สามารถ Download เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับกาแฟด้านล่างได้เลย

DOWNLOAD FILE

Capture folever

“Coffee Taster’s Flavor Wheel”…วงล้อรสชาติกาแฟ (แปลเป็นภาษาไทยโดย The Coffeenery)
กลุ่มรสชาติของกาเเฟที่มีความคล้ายคลึงกันไว้ในหมวดสีที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเเละสามารถสื่อสารอธิบายถึงรสชาติกาเเฟในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
Coffee Taster’s Flavor Wheel ฉบับแปลนี้เราขอแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แบบพร้อมใช้งานจริงสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านกาแฟหรือผู้ประกอบการด้านกาแฟทุกๆ คน