The Coffeenery สานต่อกาแฟที่พ่อทำ

.

“คนเขากินกาแฟกันทั่วโลกนะ ลองเอาไปปลูกสิ แล้วสักวันจะได้รู้”

 จากพระราชดำรัสของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ได้ตรัสต่อคุณลุงพะโย่ ตาโร ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ นำไปสู่ปณิธานของผู้บริหาร The Coffeenery ในการมุ่งมั่น สร้างสรรค์กาแฟไทยด้วยการปลูกต้นกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อเกิดการพลิกฟื้นชีวิตของชาวเขาให้อยู่ดีกินดี ในผืนแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบัน

#thecoffeenery#TheCoffeeneryกาแฟที่ไม่เหมือนใคร#กาแฟไทยกาแฟพ่อ

ติดตามทุกเรื่องราวของ The Coffeenery ได้ที่
Facebook: thecoffeenery
Instagram: thecoffeenery